Immigrer au canada

“Immigrer au canada” : Immigrate to Canada

Kg cần châu Á, 1 bước tới Tây luôn. Mình thích Canada :3 nơi đa văn hóa, đa ngôn  ngữ ❤

Mỗi ngày xem 1 ít video, học 1 ít tiếng Pháp. Một ngày kg xa sẽ kg cần đi Châu Âu nữa, qua Canada 1 tháng, đi lòng vòng để cảm nhận cuộc sống. Tin là trong 5 năm nữa, mình sẽ có mặt ở Canada, ít nhất là du lịch ❤

Số xuất ngoại: lấy chồng nước ngoài, làm việc nước ngoài, định cư nước ngoài, du học nước ngoài ❤ khi có điều kiện, mình sẽ du học. Nhằm, khi xác định bản thân thân thật sự đam mê ngành gì, mình sẽ đi du học ❤

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s