[Sưu tầm] French

Nguồn học tiếng pháp:

1/ VTV2 (12 bài theo giáo trình Reflets)

https://www.youtube.com/channel/UClUvHnkSgVLFwyystHsteaA

2/ TV5monde (giao tiếp cơ bản)

http://www.tv5monde.com/cms/chaine-francophone/mkg/Vietnamien/p-15125-apprendre-et-enseigner.htm

3/ Phim và chương trình truyền hình tiếng pháp

http://toplist.vn/top-list/chuong-trinh-truyen-hinh-tot-nhat-de-hoc-tieng-phap-2485.htm

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s