Làm phải tốt

Bảng điểm đh thấp chủm cho mình biết là ok fine, đời du học diện học bổng kể như xong. Thế là mình tự nói với lòng, học có thể dở, nhưng làm phải giỏi. Mình cần xơ hội đi exchange work ở nước ngoài cỡ 1 năm, mình cần thăng tiến. Mình là đứa giỏi, có bản lĩnh, có năng lực mà. Mình thừa sức làm, thừa thông minh để làm.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s